Hành Ấn Độ

LIÊN HỆ

Hành Ấn Độ nhỏ (2.5 – 4 cm)

Hành Ấn Độ lò (3.5 – 5 cm)

CÔNG DỤNG:

  • Gia vị món ăn
  • Dùng trong suất ăn công nghiệp

Sản phẩm chuộng nhất size 3.5 – 5cm

Liên hệ ngay với chúng tôi:

Danh mục: